سازمانها

 حامیان این دادخواست

 درینجا شما همه سازمانهای را می بنید که در ساحات مختلف برای افغانها وافغانستان فعال اند واز داد خواست ما حمایت کرده اند. هرگاه سازمان شما با این دادخواست موافقت دارد ومیخواهد حق رای دهی را یکجا باما ادعا نماید لطفا

فورم موافقت نامه

را دانلود کنید, امضا نمائید وبه این آدرس ایمیل کنید

info@afghanpeacemaker.de

فقط باهم ما نیرو مند هستیم

Afghanistan-Komitee e.V.
10557 Berlin
Contact: Dr. Gul-Rahim Safi
Email: rahimsafi@t-online.de
agree

 

AINA e.V.
21031 Hamburg
Contact: Sanjar Nezam
Email: aina-af@gmx.de
agree

 

Master Peace
Kabul
Contact: Masood Raufi
Email: Afghanistan@masterpeace.org
agree

 

INSAF e.V.
64222 Darmstadt
Contact: Noor Nazrabi
Email: noor.nazrabi@afghanistik.de
agree

 

Roshani e.V.
65189 Wiesbaden
Contact: Minna Massoumi
Email: minna.massoumi@live.de
agree

 

Ariana Sportverein e.V.
22045 Hamburg
Contact: Kohistani
Email: r.kohistani@yahoo.de
agree

 

Kaussar e.V.
22041 Hamburg
Contact: Dr. Rahima Ibrahimzada
Email: info@kaussar.de
agree

 

Afghanischer Frauennetz e.V.
30451 Hannover
Contact: Shafiqa Hassan
Email:
agree

 

 

 

 

HazaraCommunity.com
2054 Mogreina Norway
Contact: Meisam Haidari
Email: janchangazi@yahoo.com
agree

 

 

 

 

Hazara Unity Norway
2054 Mogreina Norway
Contact: Meisam Haidari
Email: janchangazi@yahoo.com
agree