مجلسونه

نوم : مجلس ( دټولو افغانانو لپاره د انتخاب حق )
تفصیل : دافغان سولې جوړوونکو او آینه  ټولنه
ځای  : هامبورګ
نېټه  : ۲۰۱۳ نوامبر
ګالري

نوم :  مجلس (  د افغانانو فرهنگی و هماهنگی مرکز بلنه)
تفصیل :
ځای : برلین
نېټه  : ۲۰۱۲ ۲۰ اکتوبر ۲۰
ګالري

نوم :  مجلس (  د ډاکټر رحیم ساپي بلنه)
تفصیل :
ځای : برلین
نېټه  : ۲۰۱۲ ۲۰ اکتوبر ۲۰
ګالري

نوم :  مجلس ( د المان د سياستمدارانو سره خبرې اترې )
تفصیل :
ځای : برلین
نېټه  : ۲۰۱۲ اکتوبر ۱۹
ګالري

نوم : مجلس (  د۲۰۱۲ کال د سولې کنګره )
تفصیل :
ځای : بن
نېټه  : ۲۰۱۲ اکتوبر ۱۳ – ۱۴
ګالري

نوم : مجلس (  دبوختم پوهنتون کې وینا )
تفصیل : د دست ټولنې مجلس
ځای : بوخم
نېټه  : ۲۰۱۲ اکتوبر ۱۲
ګالري

نوم:  مجلس ( خیریه مجلس )
تفصیل :
ځای : Biebesheim am Rhein
نېټه  : ۲۰۱۲ اکتوبر ۷

ګالري