افغان دموکراسی درخواستي

افغان ډموکراسي

دټولو افغانانو لپاره حقونه – تاسې کولی شی افغانستان ته تغییر ورکړی زموږ هدف : دولسمشرۍ ټاکنوپه پروسه کې باید دټولو افغانانو رایې په پام کې ونیول شي !

زموږ لار : یوه انلاین درخواستي

زموږ تقاضا :درخواستي لاسلیک کړی او دخپلې رایې حق وغواړی!

له ټولو خپلو انو دوستانو سره مو خبرې وکړی ، ستاسې هره رایه حسابیږي .

کله چې ۵۰،۰۰۰ رایې پوره شي موږ دافغانستان دټاکنو دخپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې موږ ته درایې اچونې حق راکړي .

Afghan Democracy

Sign the petition and claim your voting right! Tell your family and all your friends. Every vote counts.

[signature]

174 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
174Aresu RabbaniSwitzerlandDec 05, 2022
173Elisabeth EhmigDeutschlandSep 18, 2021
172Nigin Rahmani GermanyAug 15, 2021
171MOHD ikram abbasiAfghanistan Aug 16, 2020
170E CarlssonGermanyJan 09, 2019
169Melanie MausGermanyOct 10, 2018
168Samané HeiderianDeutschlandSep 01, 2018
167Roya TaheriGermanyJun 15, 2017
166ebrahim MomenzadaGermanyMar 01, 2017
165syed ali mosaviIranOct 31, 2015