انجمن ما

ما « صلح سازان افغانستان Afghan Peacemaker» یک سازمان رضاکار دانشجویان افغان در جرمنی هستیم. سازمان ما در جولای 2012  بنا نهاده شد. وازان زمان به بعد ما پروژه های متعددی را برنامه ریزی وتطبیق کرده ایم .مزید برآن سازمان ما شامل جنسیت ها وگروه های قومی مختلف  میباشد. ما هدفی را دنبال میکنیم که  دشواری ها ومشکلات افغانستان را تحلیل وراه حل های موثررابرای رفع آن پیشکش کنیم.

روش کاری ما با شیوه رفتار عاری از تعصب  , بیطرفانه, علمی واکادمیک مشخص شده است.

همچنان ما در تماس نزدیک با سیاستمداران مختلف ومتخصصین صاحب نظر افغان هستیم. نتایج کار ما برای همه علاقمندا ن وخاصتا شهروندان افغانستان ارایه میگردد.با این طریق آنها امکاناتی را پیدا میکنند تا آگاهی ضروری را درباره موضوعات عمده بدست آورند, وقادر باشند که آنرا منتقدانه انعکاس دهند.

  تعهد ما براساس کار رضاکرانه وبدون دریافت پاداش  بنا یافته است. برعلاوه  هیچکس دنبال اهداف شخصی نبوده و هدف صرفا انکشاف ورشد وضعیت در افغانستان است.

ما چه کاری را انجام میدهیم؟

باگام های تدریجی بسوی پیشرفت  حرکت میکنیم  که در محراق آن  انکشاف پروژه ها , تعقیب وانجام موثرومطمئن اهداف ما میباشد .

تمرکز کاری ما  انکشاف وضع سیاسی افغانستان و همچنان ثبا ت اقتصادی وساختار های زیر بنایی کشور است . بخش وسیعتر اهداف ما را حاکمیت دولتی و فعالیت نظام های حقوقی وقانونی  که حافظ  ثبات افغانستان است  را تشکیل میدهد .

همکاری باهمی نسل جوان و کهن سال , هردو وهمچنان سهمگیری واشتراک شان در پیشرفت بسیار مهم است.

به این حساب تمام افغانهای که به افغانستان زنده گی می کنند یا خارج از کشور اند وادار می گردند تا سهم فعال شانرا در انکشاف آینده  کشور شان داشته باشند.

 ما به شما نیاز داریم!

از هرنوع کمک برای خوبی افغانستان سپاسگزاریم. ما ازهمکاری وعلاقمندی سایر  انجمن ها  وسازمانهای و همچنان اشخاص منفرد و خاصتا افغانها  با گرمی استقبال میکنیم. فقط باهم میتوانیم با مشکلات روبرو شویم وشرایط را بهتر بسازیم . شما هم میتوانید جزء میهن تان باشید ودر آینده افغانشتان شرکت کنید.