دادخواست: افغان دموکراسی

حقرای برای همه افغانها – شما میتوانید افغانستان را تغییر دهید

هدف ما: رای همه افغانهای های سراسر جهان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری باید درنظر گرفته شود!

راه ما: یک دادخواست آنلاین

تقاضای ما: دادخواست را امضاکنید وحق رای تانرا بخواهید ! باتمام دوستان وخویشاوندان تان صحبت کنید هررای حساب می شود. بمجرد بدست آوردن ۵۰.۰۰۰ رای , ما با کمیسیون مستقل انتخابات تماس گرفته و حق رای را برای خویش درخواست میکنیم

Afghan Democracy

Sign the petition and claim your voting right! Tell your family and all your friends. Every vote counts.

[signature]

171 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
171MOHD ikram abbasiAfghanistan Aug 16, 2020
170E CarlssonGermanyJan 09, 2019
169Melanie MausGermanyOct 10, 2018
168Samané HeiderianDeutschlandSep 01, 2018
167Roya TaheriGermanyJun 15, 2017
166ebrahim MomenzadaGermanyMar 01, 2017
165syed ali mosaviIranOct 31, 2015
164Balkhi SelaiSwitzerlandJul 22, 2015
163Sayara MomandgermanyJul 06, 2015
162sayed mahmood eskandaryAfghanistanJun 17, 2015