بشر دوست در آلمان

دعوت از داکتر رمضان بشر دوست به آلمان!

داکتر رمضان بشردوست عضو شورای ملی افغانستان است که با افکار انقلابی و عشقش به افغانستان علیه فساد روز افزون اداری وحرص قدرت طلبی تلاش میکند ودرجستجوی راه بیرون رفت جامعه از بدبختی هاست.

حقیقت پدیده ای است که رسانه ها همیشه از انظار پنهان مینمایند. و این حرکت خاصتا در افغانستان مشاهده میشود.

بخاطر اندک خنثی سازی چنین رفتار های , ما از داکتر رمضان بشر دوست دعوت کردیم که بتاریخ هفتم اکتوبر 2012 به آلمان بیاید.

این عضو شورای ملی مسایل کلیدی ودشواری های افغانستان را از دید خودش بیان نمود .

در جریان گرد همآیی ها داکتر بشر دوست توضیحاتی ارایه وبه پرسش های افغان ها وعلاقمندان افغانستان پاسخ داد . او حاضران را در جریان اوضاع کنونی افغانستان قرار داد .

در اثر تماس , ما توانستیم زمینه اشتراک داکتر بشر دوست را در بسیاری گرد همآیی ها و سیمینار ها در شهر های مختلف فراهم نمائیم.

سفر ما از فرانکفورت ام ماین آغاز وبسوی بوخم , بن , هامبورگ , برلین وبسیاری از شهر های دیگر ادامه یافت

هدف اینبود که برای افغانها امکاناتی بدهند که با او شخصا صحبت کنند. از او بپرسند وشخصا در بحث ها با او مشترکا سهیم شوند.

همچنان برای دولت آلمان بشر دوست می تواند به مثابه یک شخص عاری از فساد وقابل اعتماد درراه بازسازی افغانستان بسیار مهم به حساب آید.

با حمایت وی کمک های آلمان می تواند طور موثر ومستقیم به مردم افغانستان برسد.

به این ارتباط ما صحبت های توضیحی مهم با حزب سوسیال دموکرات (SPD ) حزب لیبرال دموکرات ( FDP) وحزب سبز ها واداره امور خارجی در برلین داشتیم.

همچنان بسیاری از کنفرانس های که ما یکجا با داکتر بشر دوست دران شرکت ورزیدیم خیلی ها مهم وموفقیت آمیز بودند.

صحبت ها وبحث های جالب ومهم صورت گرفت که دران انتقادات سازنده وراه حل آن به خاطر بازسازی کشور انجام شد.