عضو انجمن

نام : فواد ځاځی
fawad.zazai@afghanpeacemaker.de:تماس
مسلک: دانشجوی ریاضیات
مهارت های زبانی: پشتو , دری , آلمانی, انگلیسی, هندی

درباره خودم: در جولای 2012 ما انجمن صلح سازان افغان را تاسیس کردیم که خودم یک عضو فعال آن هستم. من متولد افغانستان میباشم. چندین بار به کشورم سفر نموده ام تا در رابطه به وضع کشورومردم آن آگاهی حاصل کنم.افغانستان برای من مفاهیم زیادی دارد.قویا خودرا در بازسازی آن سهیم میدانم ومعتقدم که اراده برای عمل زیربنای تغییر است.

نام: قیس ځاځی
qais.zazai@afghanpeacemaker.de :تماس
مسلک: لیسانس منجمنت بین المللی
مهارت های زبانی: پشتو, دری, آلمانی, انگلیسی, لاتین

درباره خودم: ما درشرایط مصئون , امن وبدون ترس که شاید هر لحظه آن آخرین باشد زنده گی میکنیم. متاسفانه هرکس چنین زنده گی صلح آمیز را ندارد, خاصتا مردم ما در کشور ما. منحیث یک افغان اصیل احساس مسئولیت میکنم هر کاری را که ازعهده ام پوره است انجام دهم تادستم را بخاطر خدمت به مردمم دراز کنم.حتی اگر در آغاز خیلی کوچک باشد.لذا ما انجمن صلح سازان افغان را شکل دادیم زیرا یکجا ما میتوانیم کار های بیشتری را انجام بدهیم تا به آرزوی خویش , به یک افغانستان صلح آمیز نایل شویم.