کنفرانسها

نام : همایش (حق انتخاب برای همه افغانها)
تفصیل: همایش اتحادیه صلح سازان افغان واتحادیه آینه
کجا: هامبورګ
رمان: نومبر 2013
ګالری عکس

نام : دعوت مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها
تفصیل:
کجا: برلین
زمان : 20 اکتوبر 2012
ګالری عکس

نام : دعوت داکتر رحیم صافی در برلین
تفصیل:
کجا: برلین
زمان : 20 اکتوبر 2012
ګالری عکس

نام: صحبت با نیروی کاری حزب سوسیال دموکرات
تفصیل:
کجا: برلین
زمان: 19 اکتوبر 2012

نام: کنګره صلح 2012
تفصیل
کجا: بن
زمان : 13/14 اکتوبر 2012
گالری عکس

نام: سخنرانی در دانشګاه بوخوم
تفصیل: همایش اتحادیه دست
کجا: بوخوم
زمان: 12 اکتوبر 2012
گالری عکس

نام: همایش خیریه
تفصیل
Biebesheim am Rhein:کجا
زمان: 07. اکتوبر 2012
گالری عکس