هدف

افغانستان یک کشوری که دارای گروپ های مختلف قومی وزبانی است که در هیچ کشوری از دنیا دیده نمیشود.رویا ها وآرزو ها دست بدست هم با خطر وترس همراه می روند. مناظر زیبا, منابع طبیعی فراوان و مهربانی مردم افغان تحت سایه مناقشات داخلی وخارجی ناپدید شده است. میلیارد ها دالر به مصرف رسیده وهزاران سرباز خارجی در افغانستان مستقر اند ولی کشور هنوزهم از امنیت , عدالت و پیشرفت خیلی ها فاصله دارد مبارزه قدرت, فساد وتروریزم کشوررا تهدید میکندوهمه یک آرزو دارند. این دیوانگی ها را پایان دهید!

باوجود تلاش ها برای نجات از فقر وایجاد یک دولت فعال , افغانستان هنوز هم از نتایج سی سال جنگ رنج می برد تلاش ها برای مدت بیش از ده سال صورت گرفته است اما کشور هنوز هم امن نیست. وضعیت بی ثبات مانع بازسازی و آوردن صلح در کشور میشود.طی بیشتر ازده سال تلاش های فراوانی صورت گرفته است تا کشور از بدبختی نجات یابد ویک دولت پایدار بر سر قدرت باشد. اما با وجود این همه سعی وتلاش به منظور بهبودی شرایط, هنوز هم در کشور امنیت حکمفرما نیست.وضعیت نا پایدار مانع بازسازی وآمدن صلح در کشور می شود.

ما نمیتوانیم دوامدار چشمان مانرا بروی حقیقت ببندیم . زمان تغییر است .بنابران برخی دانشجویان با هم یکجا شدند ویک گروپی را تشکیل دادند که بنام « صلح سازان افغان Afghan Peacemaker » یاد میشود.

اهداف ما چیست؟

ما می خواهیم به مردم افغانستان یک صدا بدهیم . ما میخواهیم از منافع مردم ازیادرفته نماینده گی کنیم. ما میخواهیم یک وضعیت بهتر را در افغانستان ایجاد کنیم . این یک راه دراز ودشوار است. ولی نا ممکن نه.

بخاطر که افغانستان را کمک کنیم باید وضع بی ثبات بهتر شود. یک دولت حاکم , اقتصاد باثبات و یک سیستم قانونی موثر, فاکتور های عمده اند که نیاز به ساختمان دارند .فقط آنوقت کشور میتواند به سوی صلح , پیشرفت وامنیت به پیش برود.

هدف ما یک سهم گیری فعال در انکشاف افغانستان است.ما نمی خواهیم اینرا تنها انجام دهیم. بلکه با کمک نسل جوان ونسل آگاه داخل و یا خارج کشور میخواهیم در تصامیم کشور ما سهیم شویم ودر آینده افغانستان نقش ایفا کنیم.

چگونه اهداف مانرا پیاده کنیم!

باوجود که افغانستان ضرورت به تغییرات ماهوی دارد . ما توجه خویش را روی مسایل سیاسی , حقوق بشری معطوف میداریم .

مشکلات عمده افغانستان بنابر سیاست های ناکارآمد داخلی وخلای ریفورم هابوجود آمده است. بهبود وضع سیاسی باعث تاثیرات مثبت روی جامعه واقتصاد کشورخواهد شد.

بخاطر که ثبات سیاسی بوجود بیاوریم به یک اساسات دموکراتیک نیاز است. خواست ما حمایت از دموکراسی , تامین حقوق بشری مندرج در قانون اساسی واستحکام ثبات سیاست داخلی است .

ما این اهداف را با یکاقدام قاطع وبیطرفانه که ما در آن مستقل وعاری از ارتباط با احزاب سیاسی باشیم انجام میدهیم

مارا حمایت کنید وافغانستان بهتر بسازید!