کورس های زبان

کورس های زبان «پشتو» و«دری» در دانشگاه هامبورگ

بسیاری از افغانها که بیشترین قسمت زنده گی شانرا در آلمان سپری کرده اند زبان مادری شانرا به شکل روز افزونی فراموش میکنند خاصتا تاثیر آن بر نسل جوان بیشتر است. آنها به زبان های افغانی خوب مسلط نیستند که خودرا به یک سطح بالا بروزدهند مزید برآن در پهلوی دشواری های زبانی , مردم با کمبود مهارت های ضروری نوشتاری وگفتاری مواجه اند. جدا ازان بسیاری از افغانها میخواهند در پهلوی « دری» زبان «پشتو» را فرا گیرند. بسیاری از مردم امکانات نداشتند تا هردو زبان رسمی را بیاموزند وبر آن تسلط یابند.

در نتیجه ما با تبانی با موسسه آئینه , یک کورس آموزشی را برای همه افغانها وعلا قمندان زبان , بزبان های « پشتو» و« دری» براه انداختیم . جلسات آموزشی در محوطه دانشگاه هامبورگ برگزار میگردد. این یک پیشنهاد برای همه افغانها وکسانیکه علاقمند هستند که زبان های افغانی را به شکل مسلکی , گفتاری ونوشتاری فرا بگیرند. کورس های آموزشی توسط بانو لیلما یاسینی وآقای نصیر احمد ملتهب تدریس مسگردد.. آموزگار زبان پشتو بانو لیلما یاسینی وآموزگار زبان دری آقای نصیر احمد ملتهب میباشد. هردو آموزگار استادان مجربی هستند. بانو یاسینی ازدانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ وبزبان های متعددی از قبیل دری, پشتو, اردو, انگلیس , روسی ..بلدیت دارد. آقای ملتهب دوازده یال در لیسه حبیبیه کابل آموزگار بوده است. بنابران ایشان دارنده بهترین شرایط وتجارب آموزشی اند.

سازماندهی قرار آتی است:

محل:- دانشگاه هامبورگ , خیابان .Von – Melle – Park 5 VMP Seminarraum 2101

تاریخ وساعت: هر سه شنبه از 18:00 الی 19:30 « دری» و 19:45 الی 21:15 « پشتو»

هرگاه به کورس های ما علاقمند هستید و میخواهید اشتراک کنید , پس بما ایمیل بفرستید

info@afghanpeacemaker.de