ټولنې

  ددغې درخواستي ملاتړي

تاسې دلته ټول هغه سازمانونه وینی ، چې په بیلابیلو برخوکې دافغانانو او افغانستان لپاره فعالیت کوي ، او زموږ له درخواستي څخه یې ملاتړ کړی دی ، که چیرې ستاسې سازمان هم غواړي چې افغانان درایې حق ترلاسه کړي نو لطفا زموږ ددغې درخواستي ملاتړ وکړی او له موږ سره یوځای دا ادعا پیاوړی کړی.
دموافقتنامې فورم
دا فورمه ښکته کړی ، او په دغې بریښنالیک پته یې را ولیږی  .
info@afghanpeacemaker.de

بريالي توب په یو والي کې ده!

Afghanistan-Komitee e.V.
10557 Berlin
Contact: Dr. Gul-Rahim Safi
Email: rahimsafi@t-online.de
agree

AINA e.V.
21031 Hamburg
Contact: Sanjar Nezam
Email: aina-af@gmx.de
agree

Master Peace
Kabul
Contact: Masood Raufi
Email: Afghanistan@masterpeace.org
agree

INSAF e.V.
64222 Darmstadt
Contact: Noor Nazrabi
Email: noor.nazrabi@afghanistik.de
agree

Roshani e.V.
65189 Wiesbaden
Contact: Minna Massoumi
Email: minna.massoumi@live.de
agree

Ariana Sportverein e.V.
22045 Hamburg
Contact: Kohistani
Email: r.kohistani@yahoo.de
agree

Kaussar e.V.
22041 Hamburg
Contact: Dr. Rahima Ibrahimzada
Email: info@kaussar.de
agree

Afghanischer Frauennetz e.V.
30451 Hannover
Contact: Shafiqa Hassan
Email:
agree

 

HazaraCommunity.com
2054 Mogreina Norway
Contact: Meisam Haidari
Email: janchangazi@yahoo.com
agree

 

Hazara Unity Norway
2054 Mogreina Norway
Contact: Meisam Haidari
Email: janchangazi@yahoo.com
agree